جلد اول کتاب سبک زندگی (مبانی و اصول عام سبک زندگی)، تألیف دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، توسط نشر معارف به چاپ رسید.

این کتاب حاوی مطالب ذیل می‌باشد:

1ـ مفهوم‌شناسی سبک زندگی

2ـ سرچشمه‌های سبک زندگی در قرآن و حدیث

3ـ تقسیم‌بندی سبک‌های زندگی

4ـ حیات حقیقی و الگوی آن

5ـ منابع سبک زندگی (وحی ـ سنت ـ عقل ـ علم ـ شهود ـ عرف)

6ـ مبانی سبک زندگی قرآنی

7ـ اصول سبک زندگی قرآنی (اصول ثابت و اصول متغییر)

شایان ذکر است جلد دوم این کتاب سال 1396 توسط همین انتشارات به چاپ رسیده بود.