کتاب «پاسخ به شبهات قرآن: نقد دکتر سها» که توسط «دکتر محمد علی رضایی‌ اصفهانی» و با تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نوشته شده و توسط دفتر نشر معارف‏ (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) در شهر قم، در سال ۱۳۹7 شمسی، در ‏ ۱۸۴ صفحه، در سلسله کتاب‌های پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی (شماره 67) چاپ و منتشر شده است.

این کتاب که تلخیصی از کتاب «بررسی مبانی کتاب نقد قرآن» می‌‌باشد که در سال 1395 توسط مرکز پژوهش‌های قرآن کریم المهدی به چاپ رسیده بود.

مهم‌ترین مطالب این کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول: کلیات

ـ پیشنه شبهات قرآنی

ـ تفاوت «شبهه و پرسش»

ـ آشنایی با پیشینه نقد قرآن

ـ نقد قرآن و تفاسر کهن

ـ دکتر سها و اسلام وهابی‌ها

ـ مسلمان یا غیرمسلمان بودن نویسنده نقد قرآن دکتر سها

فصل دوم: پیامبر(ص) و قرآن در نقد قرآن

ـ انتساب آیات به پیامبر

ـ همسر داری پیامبر

ـ قرآن و انتساب به خدا

ـ قرآن و محیط زدگی

ـ قرآن و ادبیات عرب

تحدی قرآن و شعر حافظ!

ـ تکرار در قرآن

ـ بی‌نظمی در قرآن

فصل سوم: قرآن و علم

ـ ارزش علوم تجربی

ـ بی‌خردی کافران یا دانشمندان!

ـ قرآن و علوم تجربی

ـ قرآن و آفرینش انسان

ـ قرآن و آفرینش زمین و آسمان

ـ قرآن و نیروی جاذبه

ـ قرآن و فرضیه تکامل داروین

ـ قرآن و شهاب سنگ

ـ قرآن و تأثیر جن و شیطان

ـ نظم ریاضی قرآن

فصل چهارم: قرآن و پیشرفت مسلمانان

ـ علل عقب ماندگی مسلمانان

ـ قرآن و دنیا

ـ قرآن و جبرگرایی

ـ قرآن و حاکمانم

ـ قرآن و قناعت

ـ قرآن و توکل
ـ قرآن و زنان

ـ قرآن و پاسخگویی به نیازها

ـ اسلام، دین صلح یا شمشیر!

فصل پنجم: نگاهی کوتاه

ـ نویسنده نقد قرآن و طبیعت در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن ومحمد در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و ناسخ و منسوخ

ـ نویسنده نقد قرآن و و محمم و متشابه

ـ نویسنده نقد قرآن و صفات خدا

ـ نویسنده نقد قرآن و هدایت در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن وپیامبر در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و پیامبران در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و انسان در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و عدالت در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و قیامت در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و اخلاق طبقاتی قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و اقتصاد در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن و سیاست در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن وبردگی در قرآن

ـ نویسنده نقد قرآن وخطا در قرآن