«کنگره دیدگاه های علوم قرآنی آیه ..فاضل لنکرانی» با حضور آیه ..اعرافی مدیر حوزه های علمیه و دکتر عباسی ریاست جامعه المصطفی(ص)  در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)  برگزار گردید 

 در این مراسم مقاله «اعجاز علمی قرآن در علوم طبیعی» از آقای عیسی نداقی دانش پژوه دوره دکتری قرآن وعلوم گرایش بهداشت و سلامت به عنوان مقاله برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت 

همچنین دکتررضایی اصفهانی ریاست محترم مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث بعنوان نماینده جامعه المصطفی  مرکز همکار فعال کنگره  مورد تقدیر قرار گرفت.