دوفصلنامه علمی ـ ترویجی قرآن و علم (به شماره ثبت 6/124 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
صاحب امتیاز: جامعة المصطفي العالمية (مجتمع آموزش عالی امام خمینی)
مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی رضایی اصفهانی
شاپا: 5165-2322      (ISSN6106-8002)