حامد آلگار (استاد دانشگاه بركلی كالیفرنیا ـ آمریکا)
مظفر اقبال (استاد دانشگاه مك‌گیل ـ كانادا)
عبدالکریم بی‌آزار شیرازی (دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی)
لبیب بیضون ( استاد دانشگاه دمشق ـ سوریه)
عمان پاکیز (دانشگاه لیدن ـ هلند)
اکرم چودهری (استاد دانشگاه پنجاب، لاهور ـ پاکستان)
محمدتقی دیاری (دانشیار دانشگاه قم)
محمدعلی رضایی اصفهانی (استاد جامعة المصطفی)
مهدی رستم‌نژاد (دانشیار جامعة المصطفی)
محمدکاظم شاکر (استاد دانشگاه قم)
یحیی علوی (بوتو) (دانشگاه سوربن ـ فرانسه)
حسین علوی‌مهر (دانشیار جامعة المصطفی)
محمد فاکر میبدی (استاد جامعة المصطفی)
قاسم کاکایی (استاد دانشگاه شیراز)
مجید معارف (استاد دانشگاه تهران)
سیدرضا مؤدب (استاد دانشگاه قم و عضو هیئت علمی)
عبدالجبار ناجی (استاد گروه مطالعات تاریخی بیت‌الحکمه بغداد)
فتح‌الله نجارزادگان (استاد دانشگاه تهران)
علی همّت بناری (استادیار جامعة المصطفی)