1. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مباحث میان‌رشته‌ای
2. نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در زمینه قرآن و علم.
3. فراهم کردن بستر تولید علوم میان‌رشته‌ای.
4. جهت‌دهی به علوم انسانی بر اساس آموزه‌های قرآنی.
5. بررسی شبهات در رابطه قرآن و علوم.