دوفصلنامه علمی ـ ترویجی: قرآن‌پژوهی خاورشناسان (به شماره ثبت 5086/124 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
صاحب امتیاز: جامعة المصطفي العالمية
(مجتمع آموزشی امام خمینی)
مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی رضایی اصفهانی
دبیر تحریریه: حسن‌رضا رضایی
دبیر اجرایی: یدالله رضانژاد امیردهی
ویراستار فارسی: عبدالله غلامی
برگردان انگلیسی: سید محمدعلی عون نقوی
برگردان عربی: احمد ازرقی