حامد آلگار (استاد دانشگاه بركلي كاليفرنيا ـ آمریکا)
محمد‌جواد اسکندرلو‌ (استادیار جامعة ‌المصطفي)
مظفر اقبال (استاد دانشگاه مك‌گيل ـ كانادا)
محسن الویری (استادیار دانشگاه امام صادق)
لبیب بیضون (استاد دانشگاه دمشق ـ سوریه)
عمان پاکیز (دانشگاه لیدن ـ هلند)
اکرم چودهری (استاد دانشگاه پنجاب، لاهور ـ پاکستان)
محمدتقي دياري (دانشيار دانشگاه قم)
محمدعلی رضایی اصفهانی (استاد جامعة المصطفي)
مهدی رستم‌نژاد (دانشیار جامعة المصطفی)
محمدحسن زمانی (استادیار جامعة المصطفي)
محمدکاظم شاکر (استاد دانشگاه قم)
یحیی علوی (کریستین بونو) (دانشگاه سوربن ـ فرانسه)
حسین علوی‌مهر (دانشیار جامعة المصطفی)
محمد فاكر ميبدي (استاد جامعة المصطفي)
قاسم کاکايی (استاد دانشگاه شیراز)
مجید معارف (استاد دانشگاه تهران)
سیدرضا مؤدب (استاد دانشگاه قم و عضو هیأت علمی)
عبدالجبار ناجی (استاد گروه مطالعات تاریخی بیت‌الحکمه بغداد)
فتح الله نجارزادگان (استاد دانشگاه تهران)