1. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مستشرقان.
2. نشر نتایج پژوهش‌هاي نظام‌مند و مسئله‌محور در مورد قرآن و مستشرقان.
3. نقد و بررسی مطالعات قرآنی مستشرقان.