لاله‌ افتخاری‌ (استادیار دانشگاه شاهد)،

محمد جعفر علمي (استاديار جامعة‌‌المصطفي العالميه)؛

ابراهیم‌ کلانتری (دانشیار دانشگاه الزهراء)؛

سید عبدالکریم‌ حیدری (استادیار جامعة‌ ‌المصطفي العالميه).