برای حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات توجه به نکات زیر ضروری است:
2. مقاله ارسالي بايد دارای ویژگی‌های زیر باشد:
الف) فرضیه، استدلال و نقد؛
ب) نوآوري و به روز بودن موضوع؛
ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید؛
د) رعايت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.
3. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به نشر آن در جای دیگر نیست.
4. مقالات مي‌توانند به زبان فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني باشند.
5. ساختار مقاله به اين ترتيب باشد:
          الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود. این‌گونه مقالات با نام استاد راهنما و دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
         ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.
    ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله.
    د) چکیده: 200 تا 250 کلمه (معادل 15 سطر) و شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته‌ها، یافته‌های مهم و نتیجه.
    هـ) کلیدواژگان: بین 4 تا 6 کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست براي تسهیل در جست‌وجوی الکترونیکی.
    و) طرح مسئله: بیان کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن.
    ز) متن اصلی مقاله.
    ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق.
    ط) فهرست منابع: ترتیب مشخصات کتاب‌شناختی به ترتیب حروف الفبا و بدین شرح است:
         کتاب: نام خانوادگی، نام ]نام مشهور[، تاریخ چاپ، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره چاپ.
    مقاله: نام خانوادگی، نام، تاریخ چاپ، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.
    ی) صفحه اول مقاله، چکیده، واژه‌هاي اصلي و فهرست منابع به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شود یا مجله خود ترجمه می‌کند.
    ک) شیوه درج ارجاع به کتاب در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، جلد/ صفحه).
ل) درج ارجاع به مقاله در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، عنوان مجله، شماره و صفحه).
    م) درج شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی.
    ن) در منابع لاتینی، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن، در پی‌نوشت آورده شود.
    ح) حجم تمام بخش‌های مقاله حداکثر 25 صفحه باشد.
6. اگر مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، قبل از ارایه به هیأت تحریریه و داوران، به نویسنده اعلام خواهد شد.
7. حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمي‌شود.
8. مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.
9. مقاله‌ها باید در 2 نسخه در صفحات‌A4، یک‌رو، با فاصله تقریبی میان سطور 5/1 سانتی‌متر، با قلم لوتوس، فونت 13، نرم ‌افزار Word 2003 تحت محیط Windows ، حروفچینی شود و CD مقاله با نامه‌اي به عنوان مدير مسئول به مجله ارسال شود.
10. اگر مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد، ارایه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود وگرنه، نویسندگان ‌باید به صورت كتبي يك نفر را، به عنوان نماينده، براي انجام كليه مراحل به دفتر مجله معرفي نمايند.
11. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ، پس از نظر داوران، با هیأت تحریریه مجله است.