پاسخ:

با اين اوصاف، نمي‌توانند از اين ماده‌ي کثيف عنصري باشند ولي مانعي ندارد که از اجسام لطيفي آفريده شده باشند، اجسامي مافوق اين ماده معمولي که ما با آن‌ها آشنا هستيم.
  اثبات «تجرد مطلق» براي فرشتگان حتي از زمان و مکان و اجزاء، کار آساني نيست، و تحقيق در اين موضوع نيز فايده زيادي در بر ندارد. مهم آن است که ما فرشتگان را به اوصافي که قرآن و روايات مسلّم اسلامي توصيف کرده بشناسيم و آن‌ها را صنف عظيمي از موجودات والا و برجسته خداوند بدانيم بي‌آنکه مقامي جز مقام بندگي و عبوديت براي آن‌ها قايل باشيم يا آن‌ها را شريک خداوند در خلقت يا عبادت بدانيم که اين شرک و کفر محض است1.
سوم: عالم امر عالم خلق
    برخي نيز با توجه به آيات قرآن از يک زاويه، عوالم را به بخش «عالم خلق» و «عالم امر» تقسيم مي‌کنند2 که با تعبيرات عالم ماده و عالم ماوراء ماده يا با تعبير عالم مُلک و ملکوت از آن ياد مي‌کنند.  در برخي آيات به عالم ملکوت اشاره شده3 و آمده که ملکوت به حضرت ابراهيم7 نشان داده شد. البته ملکوت معمولاً به معناي حکومت، مالکيت الهي و جهان فرمانروايي است. در مقابل عالم مُلک، که عالَم ماديات و فرمانبران است عالمي که از عالم ملکوت بر آن‌ها فرمان صادر مي‌شود4.
 خلاصه
  دانشمندان علوم مختلف از ديدگاه خاص خود عوالمي را تصور مي‌کنند و ما با توجه به آيات قرآن کريم و روايات اهل‌بيت در اين باره سه تقسيم‌بندي انجام داديم:
  اول: عالم ذر، عالم دنيا، عالم برزخ، عالم آخرت.
  دوم: عالم انسان‌ها، عالم جن‌ها، عالم فرشتگان.
  سوم: عالم امر، عالم خلق.
منابع جهت مطالعه بيشتر
  1. تفسير نمونه ذيل آيات فوق.
  2. تفسير الميزان ذيل آيات فوق.


  
1. همان.
2. (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ) (اعراف/ 54) و برخى مايلند كه عالم «خلق» را عالم «ماده» و عالم «امر» را عالم «ماوراء ماده» بدانند زيرا عالم خلق جنبه‏ى تدريجى دارد و اين خاصيت جهان ماده است و عالم امر جنبه‏ى دفعى و فورى دارد و اين خاصيت جهان ماوراء ماده است.
3. يس / 82 و مومنون / 88 و اعراف / 185 و انعام / 75.
4. ر.ك: الميزان، ج 8، ص 154 ـ 156.